top of page

 
"너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지

 못 얻든지 항상 힘쓰라"(딤후 4:2)

2023년

'복음을 전하 교회'

​  

  주일예배: 오전 11시

  주일학교: 오전 10시30분

  수요예배: 저녁 8시

  새벽기도회: 화요일-금요일, 

                    새벽 6시 30분

bottom of page